Wstecz

Misja i cele

Fundacja Neuroróżnorodni jest organizacją społeczną, powołaną na czas nieokreślony, działającą na rzecz wspierania neuroróżnorodności.

W języku angielskim Fundacja posługuje się nazwą „The Neurodiverse Foundation”. W prowadzeniu dyskursu w języku angielskim Fundacja może zostać określana jako @neurodiversitymovementPL i pod taką nazwą figuruje między innymi na oficjalnym fanpage’u na Instagramie.

Postanowienia ogólne:

 1. Do głównych celów Fundacji należą: 
 1. zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska różnorodności neurologicznej;
 2. wspieranie ludzkiej neuroróżnorodności (ang. neurodiversity), w tym neuroatypowości (ang. neurodivergence);
 3. zapoczątkowanie i rozpowszechnianie w Polsce ruchu społecznego na rzecz neuroróżnorodności (ang. neurodiversity movement) oraz jego postulatów;
 4. przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób ze względu na ich neurotyp;
 5. wspieranie osób o atypowym funkcjonowaniu umysłu i układu neurologicznego;
 6. zwiększanie zrozumienia społeczeństwa i propagowanie dobrych praktyk wobec osób neuroatypowych;
 7. promocja zdrowia psychicznego.

Naszej pracy przyświecają trzy główne wartości

 1. Inkluzywność – dbamy o to, by nasze działania miały charakter partycypacyjny, to znaczy żeby każda zainteresowana osoba mogła brać w nich czynny udział.
 2. Szacunek – tworzymy przestrzeń, w której jest miejsce na każdy głos i perspektywę, a różnorodne opinie są wyrażane z szacunkiem dla drugiego człowieka i uzupełniają się nawzajem. 
 3. Rzetelność – stawiamy na jakość, niżeli ilość. Rozróżniamy pojęcie faktu od opinii – publikowane przez nas treści naukowe są sprawdzone i potwierdzone badaniami, a opinie zawsze zasygnalizowane jako wychodzące z konkretnego kontekstu i perspektywy. Jednocześnie poważnie podchodzimy do samo-edukacji, uczymy się na swoich błędach tak by bez przerwy podnosić jakość publikowanych treści.

Czym się zajmujemy? 

 1. Opracowywaniem materiałów edukacyjnych opartych na artykułach naukowych  – w przystępnej formie, gotowej do szerzenia w mediach społecznościowych i prasie. 
 2. Publikacją autorskich artykułów o poszczególnych neuroodmiennościach, historii ruchu na rzecz neuroróżnorodności, potrzebnych zmianach systemowych, np. w zakresie edukacji włączającej, itp.
 3. Tworzeniem platformy, poprzez którą osoby neuroatypowe mogą – anonimowo lub nie – podzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i problemami z szerszą społecznością. 
 4. Prowadzenie bloga z zakresu neuroróżnorodności, opartego na rzetelnych i sprawdzonych informacjach. 
 5. Opracowywanie materiałów szkoleniowych dla instytucji, szkół, firm.

  Fundacja prowadzi swoją działalność realizując następujące cele szczegółowe
  (1) poszerzanie świadomości społecznej dotyczącej rozwijania potencjału u osób neuroatypowych;(2) edukowanie o pięknie i wartości różnic w mózgu; rozpowszechnianie wiedzy o różnych neuroodmiennościach, historii ruchu na rzecz neuroróżnorodności, postulatach neuroróżnorodności, społecznym vs. medycznym modelu niepełnosprawności;
  (3) podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczaniu społecznemu osób z zaburzeniami, chorobami psychicznymi, osób zagrożonych stygmatyzacją czy wykluczeniem z powodu swojego neurotypu;
  (4) działania na rzecz zmiany społecznego nastawienia wobec osób neuroatypowych;
  (5) działania na rzecz lepszego rozumienia znaczenia słowa oraz zjawiska neuroróżnorodności;
  (6) promocja zdrowia psychicznego
  (7) promocja i rozwój potencjału osób neuroatypowych;
  (8) wspieranie zdrowia psychicznego i rozwoju osób mających kontakt z osobami neuroatypowymi, osób z atypowością psychiczną i ich rodzin;
  (9) poszerzanie świadomości społecznej w kontekście różnego rodzaju wartości, jakie osoby neuroatypowe mogą wnosić do życia społecznego;
  (10) podejmowanie działań promujących i zmierzających do zmiany prawa uznawanego za dyskryminujące osoby atypowe psychicznie oraz nierówno takie osoby traktujące;
  (11) dzielenie się perspektywami i artykulacja głosów osobom neuroatypowym;
  (12) publikowanie tzw. historii neuroatypowych (anonimowo bądź nie) na oficjalnych fanpage’ach/kanałach Fundacji, stronie www Fundacji oraz ich wykorzystywanie podczas seminariów, konferencji, warsztatów, szkoleń i innych wydarzeń prowadzonych przez Fundację i/lub przy jej udziale;
  (13) zapewnienie bezpiecznego miejsca w sieci dla osób o każdym neurotypie do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, problemami, opiniami i doświadczeniami;
  (14) postulowanie o zmiany systemowe w oświacie, nauce i miejscach pracy wspierające osoby neuroatypowe;
  (15) organizacja akcji za pośrednictwem środków masowego przekazu o treściach związanych z neuroróżnorodnością;
  (16) wspieranie zdobywania wykształcenia przez osoby neuroatypowe i ich aktywizacji zawodowej;
  (17) promocja zatrudniania i rekrutowania przez jednostki edukacyjne osób z atypowością psychiczną;
  (18) postulowanie o wprowadzanie dostosowań edukacyjnych dla osób neuroatypowych w systemie edukacji, np. w zakresie edukacji włączającej;
  (19) organizowanie kampanii i raportów informacyjnych, zmieniających i modyfikujących postrzeganie trudności, zaburzeń, neuroodmienności, różnic neurologicznych, różnic i trudności w procesie uczenia się, chorób psychicznych i kryzysów zdrowia psychicznego;
  (20) inicjowanie działań na rzecz stworzenia modelu polityki sprzyjającej pełnemu rozwojowi osób neuroatypowych, ich integracji i normalizacji w społeczeństwie;
  (21) prowadzenie badań społecznych i naukowych nad zjawiskiem neuroróżnorodności oraz nad funkcjonowaniem osób neuroatypowych na poziomie jednostki oraz jako część społeczeństwa w przestrzeni publicznej i poza nią;
  (22) udzielanie rekomendacji i postulowanie o zmiany w miejscach użytku publicznego (sklepy, supermarkety, centra handlowe, przychodnie, uczelnie, biblioteki, szkoły, miejsca pracy, muzea, dyskoteki i inne);
  (23) prowadzenie ekspertyz związanych z problematyką neuroróżnorodności i promocji zdrowia psychicznego;
  (24) upowszechnianie wiedzy o kobiecym fenotypie neuróżnorodności;
  (25) prowadzenie bloga, kampanii społecznej, debat, dyskusji, konferencji, warsztatów i wydarzeń typu live poprzez social media o tematyce neuroróżnorodności;
  (26) przygotowywanie audycji, filmów, seriali, podcastów, aplikacji, stron i serwisów internetowych o tematyce związanej z neuroróżnorodnością;
  (27) organizacja kampanii społecznych i edukacyjnych oraz akcji medialnych o tematyce związanej z neuroróżnorodnością i promocją zdrowia psychicznego;
  (28) wsparcie w znalezieniu miejsca, w którym osoby neuroatypowe będą się dobrze czuły i, w którym ich zalety będą doceniane, a ograniczenia minimalizowane;
  (29) wspieranie rodzin i instytucji w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych o mniejszościowych neurotypach;
  (30) propagowanie wizji tolerancyjnego i akceptującego neuroróżnorodność społeczeństwa, w którym różnice są doceniane za swoją głębię i wymiar;
  (31) działalność charytatywna;
  (32) promocja i organizacja wolontariatu;
  (33) działalność naukowa, kulturalna, konsultacyjna i wydawnicza;
  (34) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w przepisie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami) w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 tej ustawy (z wyłączeniem zadań wskazanych w punktach: 9, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności